Ekebogården

Ekebogården

Konstnärlig gestaltning Ekebogården

Färdigställt 2013. Uppdragsgivare Vetlanda Kommun, offentlig upphandling . Konstverkens utgångspunkt är de fornlämningar som hittats i bygden. I ett stenröse fann man år 1999 bland annat 110 bärnstenspärlor samt bronsföremål som tros härröra från 200-600 efter kristi födelse. Med inspiration från fynden, och i synnerhet bärnstenen, knyter gestaltningen an till platsens historia och öppnar upp för funderingar kring livets och tidens gång.

Gestaltningen består av tre skulpturala verk som i huvudsak är gjorda i glas, något som ytterligare ämnar förstärka banden till trakten med den forna glasindustrin. Utsmyckningens tre verk, varav en i grupp, är disponerade till äldreboendets två entréer. Verken hänger ihop visuellt och skapar en röd tråd genom de bägge rumsligheterna. Utsmyckningens olika verk delar kopplingen till bärnsten, ett material med egenskaper som ger det symboliska värden. Konstverken är placerade strategiskt för att inte störa framkomlighet och dess organiska former med starka färger är en fin kontrast till arkitekturen. Glaset ger vackra reflektioner och skuggspel på närliggande ytor och fasadfönstrens ljusgenomsläpp dagtid speglas i glaset. Under kvällstid träder ljusättningen fram.